Bezpečí

Milí pedagogové, učitelky a učitelé, vedení škol, přeji vám do nového kalendářního roku nejen štěstí, ale zejména trpělivost. Virus nezná hranice ani kalendář, a tak se nám opakuje již potřetí distanční výuka, kterou v lepších časech opět vystřídá postupný návrat žáků do lavic, což klade nároky na adaptaci žáků i učitelů. Těší mě, že právě nelehkou úlohu škol a pedagogů vyzdvihla a ocenila slovenská prezidentka při svém novoročním projevu. Hovořila také o pomoci nejslabším, které je nutné v této době podpořit. Vzhledem ke společné historií zemí i podobnému systému vzdělávání, můžeme i my predikovat a definovat oslabený článek vzdělávání. Jsou to děti ze sociálně slabých rodin, ze sociálně vyloučených lokalit, děti nadané nebo s podpůrnými opatřeními, ale také děti, které mají například více sourozenců a pracující rodiče (popřípadě pouze jednoho rodiče) bez pomoci prarodičů.

V rámci svého desetiletého působení v českém školství si uvědomuji automatické očekávání, že škola vytváří bezpečné prostředí. Bylo samozřejmostí. Oceňovali jsem otevřenost, spravedlnost a rovnost, bezpečí na úrovni prevenci sociálně patologických jevů… Ale škola je také místem, které může být jediné bezpečné, protože doma, to bohužel není… Vzpomínám si na příběh z jedné školy ve Zlínském kraji, kde sociální pedagožka vyrážela každé pondělí do ulic města hledat žáky, protože jejich rodiče byli po víkendu na návykových látkách rodičovský nekompetentní a nepřipravili, neposlali své děti do školy. Jak se mají tyto děti teď v distanční výuce? Příběh z jiné školy a cvičení paní učitelky ve třetí třídě před Vánocemi: “Co si děti přejete pod stromeček?” Psa, auto,... aby rodiče byli zase spolu, aby se tatínek vrátil z vězení,... 

To v jakém prostředí žák vyrůstá, ovlivňuje i pedagogický proces ve škole i následné chování žáka a jedince ve společnosti. O to více nyní, kdy ve škole výuka vlastně není. Analýzu rizikového prostředí rodiny jako například komunikace, bytové podmínky, půjčky, úplnost rodiny atd. provedla  Nadace Sirius již v roce 2014 - 2015 a je přehledně popsána v tomto dokumentu.


Následující graf zachycuje procento rodin někdy zasažených problémovou situací:

http://www.nadacesirius.cz/soubory/zaverecne-zpravy/Zaverecna-zprava-z-vyzkumu-primarni-prevence-ohrozeni-rodiny.pdf, s 9Pokud právě přemýšlíte o rodinném prostředí svých žáků, můžete aplikovat následujících 5 bodů, které mohou pomoci ve vzdělávání při distanční výuce:

  1. Analýza rodiny - zmapujte si stav rodiny, je rodič doma, kolik je v rodině sourozenců, kolik času a klidu má dítě na učení?

  2. Materiální podmínky - zmapujte si prostředí pro učení, má dítě stůl, techniku, data/internet?

  3. Komunikace s rodiči - uděláme si nejen pravidla distanční výuky s žáky, ale také pro rodiče. Napovídající nebo rozčilující se rodič vedle žáka je spíše rušivým prvkem vzdělávání na dálku.

  4. Definujte rámec požadavků a hodnocení - víte jaké jsou minimální výstupy, které chcete s žáky v rámci distanční výuky dosáhnout, v daném týdnu, vyučovací hodině či úkolu, opět s přihlédnutím k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a prostředí, kde se učí?

  5. Individuální přístup - je náročný, ale stále zkuste vnímat individuální potřeby každého žáky, pracovat s jeho motivací, respektovat také IVP a nastavená podpůrná opatření.

S posledním bodem také souvisí nárok na asistenta pedagoga, který je sice k učiteli, ale má hodinovou dotaci k žákovi. Neomezujte se pouze na online kontakt, můžete si s rodinou domluvit konzultace, za dodržení bezpečnostních opatření (včetně průběžného testování) může asistent osobně dovysvětlit látku, kterou učitel představí online. Jako příklad dobré praxe můžeme uvést jednu základní školu v Olomouckém kraji, která otevřeně zareagovala na žádost matky (dvou dětí s PAS) o pomoc asistentů a ti následně rodinu navštěvovali a pomáhali s výukou.

Připomínáme také důležitost  prevence kyberšikany vzhledem k času a momentální komunikaci žáků. V případě nekomunikace rodiny a školy se obracejte na OSPOD, nikoliv za účelem represe, ale nalezení spolupráce. Případně můžete hledat v registru poskytovatelů sociálních služeb, která služba by byla nápomocná v řešení rodinné situace žáka. 


Doporučuje doplnit dokument Minimálně preventivní program, který má škola veřejně dostupný pro rodiče například na webu školy, o kontakty na krizová a intervenční centra. Tedy kam se mohou rodiče obrátit v případě psychické krize v rodině. Momentálně přibývá případů negativních dopadů na žáky a studenty v izolaci pod tlakem učiva, které si například neumí rozplánovat a odpovědně plnit. Tento stres vede k následnému zhroucení, medikaci či pobytu v psychiatrické léčebně. Zde prosím jděte cestou prevence a informujte rodiče ohledně varovných signálů a také nabídvěte v MPP kontakty na odborníky a pomoc v regionu.


V neposlední řadě využívejte podporu školního psychologa, neboť doba je náročná a podporu si zaslouží nejen žáci, ale také rodiče a učitelé.